เชิญศึกษาดูงาน

บริษัทฯ ได้เชิญคณะผู้บริหาร อ่านต่อ...

กิจกรรมปีใหม่

งานเสริมสร้างกำลังใจ

ให้กับพนักงาน อ่านต่อ...

หมอบกระเช้าของขวัญ

คุณคณพศ นิจสิรภัช

ประธาน อ่านต่อ...

หัวข้อ....

ข้อมความย่อ อ่านต่อ...
 
   

        บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กับสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554  ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ด้วยการบริหารที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัญเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,350 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบัญบริหารโครงการที่ บริเวณบ่อขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำลบแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ

 
   
   
     
   
 
 
|หน้าแรก| |เกี่ยวกับเรา| |ธุรกิจเรา| |เทคโนโลยี| |ข่าวและกิจกรรมบริษัท| |ติดต่อเรา|