บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กับสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554  ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ด้วยการบริหารที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัญเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,500 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันบริหารโครงการที่ บริเวณบ่อขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ
          โดยมีวัตถุประสงค์จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการรวมกลุ่มของผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมและขยะชุมชนเป็นพลังงานทดแทน ตลอดทั้งเทคโนโลยีต่างๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้พิจารณาเห็นช่องทางในการดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะชุมชน เพื่อแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ เช่น การผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก และการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ปราศจากมลภาวะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้จัดหาสถานที่ตั้งโครงการที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของชุมชนในท้องที่ให้จัดตั้งโครงการแบบครบวงจรได้ โดยได้รับมติเป็นเอกฉันท์จากการทำประชาคม 
 
 
 
|หน้าแรก| |เกี่ยวกับเรา| |ธุรกิจเรา| |เทคโนโลยี| |ข่าวและกิจกรรมบริษัท| |ติดต่อเรา|