คณะกรรมการ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด

 
1. นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง
ประธานกรรมการ
 
2. นายอบีนาช มาจี้
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 
3. นายกิตติพงศ์ วงศ์ภัทรกุล
กรรมการ
 
4. นางสาวลุง เม่ย ยิน
กรรมการ
 
5. นายวิสิทธิ์ กาญจนโนภาส
กรรมการ
 
6. นายชัยวุฒิ โกวิทจินดาชัย
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ