15 กุมภาพันธ์ 2564

สาระน่ารู้จาก EEP: การคัดแยกขยะตามถังขยะ 4 สี

ถังขยะ 4 สี แต่ละสีนั้นรองรับขยะอะไรบ้าง? - สีเขียว สำหรับทิ้ง เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ ใบไม้ - สีน้ำเงิน สำหรับทิ้ง ถุงพลาสติกเปื้อน ซองขนม ทิชชู่ โฟม กล่องอาหาร หลอด - สีเหลือง สำหรับทิ้ง กระดาษ ลังกระดาษ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง - สีแดง สำหรับทิ้ง ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ ภาชนะเปื้อนสารเคมี การทิ้งขยะให้ถูกถังนั้น เราสามารถนำขยะแต่ละประเภทที่ถูกคัดแยกมาแล้วมากำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สถานที่นั้นๆความสะอาดตา น่ามอง ไม่ก่อให้เกิดแหล่งสะสมของเชื้อโรค อีกทั้งยังลดปริมาณขยะสะสมที่ยังไม่สามารถถูกกำจัดให้หมดไปได้ หากเราร่วมแรงร่วมใจเห็นถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ ก็จะทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น รวมถึงยังสร้างวินัยที่ดีในการคัดแยกขยะด้วยนะ

09 ธันวาคม 2563

อีอีพี เปิดบ้านต้อนรับครู-นักเรียน โรงเรียนคลองบางกระบือ และทีมงานบริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพี (EEP) นำโดยนายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ให้การต้อนรับครู-นักเรียน โรงเรียนคลองบางกระบือ และทีมงานบริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ โดยคณะครู-นักเรียน และทีมงานบริษัทยูนิคฯ เข้ารับฟังการบรรยายกระบวนการบริหารจัดการขยะชุมชน พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ได้แก่ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF ซึ่งนายถิรฉัตร ฟูเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอร์จี้ จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้และพาคณะเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าฯ นอกจากนี้น้องๆ นักเรียนยังได้ส่งมอบถุงพลาสติกที่รวบรวมสำหรับโครงการ "ถุงแลกทุน" ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด เพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิง RDF ส่งเข้าสู่โรงไฟฟ้า หลังจากนั้นคณะผู้เยี่ยมชมได้เดินทางดูแปลงทดลองปลูกผักสวนครัว-บ่อเลี้ยงปลา โรงคัดแยกขยะชุมชน และโรงผลิตน้ำยา EM ซึ่งในการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นการร่วมแบ่งปันความรู้ให้แก่เยาวชนเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป

08 ธันวาคม 2563

อีอีพี เปิดบ้านต้อนรับคณะชมรมผู้ตรวจสอบพลังงาน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพี (EEP) นำโดยนายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และนายถิรฉัตร ฟูเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอร์จี้ จำกัด ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากชมรมผู้ตรวจสอบพลังงาน ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ

10 ธันวาคม 2563

10 ธันวาคม

เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย โดยผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปีเดียวกัน

04 ธันวาคม 2563

วันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 4 ธันวาคม บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ร่วมห่วงใยสิ่งแวดล้อม ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ EEP ร่วมห่วงใยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

03 ธันวาคม 2563

“อีอีพีกรุ๊ป” จัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัดและบริษัทในเครือร่วมกับทีมดับเพลิงจากเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง พร้อมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 แก่พนักงานประจำศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 มีนายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย( ปภ).จังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งจะสร้างความปลอดภัยแก่พนักงานในกรณีเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด และยังเป็นการป้องกันความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบ

28 พฤศจิกายน 2563

ค่านิยม EEP (EEP Core Value)

มาร่วมกันสร้างค่านิยม EEP ไปด้วยกัน เพื่อปลุกพลังอันยิ่งใหญ่ให้ EEP SUCCESS Together EEP Group SUCCESS Together ????

12 ตุลาคม 2563

อีอีพี เปิดบ้านต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพี (EEP) นำโดยนายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ โดยคณะอาจารย์และนักเรียนได้เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการขยะชุมชนและโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) พร้อมกับเยี่ยมชมกระบวนการทำงานจุดต่างๆ ภายในศูนย์ฯแพรกษาใหม่ รวมทั้งเยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวและบ่อเลี้ยงปลาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้เป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพน้ำและดินภายในพื้นที่ใกล้เคียงบ่อฝังกลบ ทำให้การศึกษาดูงานครั้งนี้คณะอาจารย์และนักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจรและนำขยะชุมชนไปเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงขยะเพื่อป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

23 กันยายน 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเชิงรุกให้แก่พนักงานและประชาชน

นายอบินาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพี (EEP) ส่งต่อความห่วงใยให้กับพนักงานโดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ที่ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ และวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ที่สำนักงานใหญ่ อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ (UM Tower) กรุงเทพฯ โดยมีการตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปของแพทย์ ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจวัดสายตา สั้น เอียง ยาว บอดสี และอื่นๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพแก่พนักงานในองค์กรและถือเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่บริษัทฯมอบให้พนักงาน นอกจากนี้บริษัทฯยังได้บริการตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงศูนย์ฯแพรกษาใหม่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมของบริษัทฯ

27 สิงหาคม 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด เปิดบ้านให้ความรู้การจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนในพื้นที่ต. บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรือ อีอีพี (EEP) ผู้นำในด้านการบริหารจัดการขยะชุมชน เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ หลัก 3Rs และการบริหารจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะแก่หน่วยงานที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน

02 กันยายน 2563

พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะแพรกษาใหม่

พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

26 มิถุนายน 2563

เชิญชวนบริจาคขยะพลาสติก

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส เชิญชวนบริจาคขยะพลาสติก เพื่อนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ✏️ขยะพลาสติกที่รับบริจาค อาทิ ขวดพลาสติกใส ถุงพลาสติก ถุงก๊อบแก๊บ หรือขยะพลาสติกที่ไม่มีPVC ✏️เริ่ม 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563

08 พฤษภาคม 2563

เพิ่มมาตรการลดฝุ่น ใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19ที่ผ่านมา วิถีการดำเนินชีวิตของคนเราเปลี่ยนไป ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น รวมถึงจำนวนรอบวิ่งของรถขยะก็มีความถี่มากขึ้นเช่นกัน จึงส่งผลให้มีฝุ่นละอองจากถนนฟุ้งกระจาย

20 พฤษภาคม 2563

ควันจากไอน้ำ ปลอดภัยต่อชุมชน

ไอน้ำและควันที่ปล่อยจากปล่องโรงไฟฟ้า มักสร้างความกังวลแก่ผู้พบเห็น ดังนั้น อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส (EEP) จึงมาไขความกังวลแก่ชุมชนในละแวกใกล้เคียงและบุคคลทั่วไป ว่าแท้จริงแล้วคืออะไร

29 พฤษภาคม 2563

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชินี

อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี