15 กุมภาพันธ์ 2564

สาระน่ารู้จาก EEP: การคัดแยกขยะตามถังขยะ 4 สี

ถังขยะ 4 สี แต่ละสีนั้นรองรับขยะอะไรบ้าง? - สีเขียว สำหรับทิ้ง เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ ใบไม้ - สีน้ำเงิน สำหรับทิ้ง ถุงพลาสติกเปื้อน ซองขนม ทิชชู่ โฟม กล่องอาหาร หลอด - สีเหลือง สำหรับทิ้ง กระดาษ ลังกระดาษ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง - สีแดง สำหรับทิ้ง ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ ภาชนะเปื้อนสารเคมี การทิ้งขยะให้ถูกถังนั้น เราสามารถนำขยะแต่ละประเภทที่ถูกคัดแยกมาแล้วมากำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สถานที่นั้นๆความสะอาดตา น่ามอง ไม่ก่อให้เกิดแหล่งสะสมของเชื้อโรค อีกทั้งยังลดปริมาณขยะสะสมที่ยังไม่สามารถถูกกำจัดให้หมดไปได้ หากเราร่วมแรงร่วมใจเห็นถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ ก็จะทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น รวมถึงยังสร้างวินัยที่ดีในการคัดแยกขยะด้วยนะ